Den norske arbeidsmarkedspolitikken sin agenda innebærer å stimulere tilgangen på arbeidskraft, hindre bruk av varige trygdeytelser samt redusere og forebygge arbeidsledighet. Det er arbeids- og velferdsetaten (NAV) som har ansvaret med å utføre disse oppgavene i samfunnet og tilbyr ulike arbeidsrettede tjenester og tiltak for befolkningen. Alle som av ulike årsaker har behov for bistand til å finne arbeid eller til å beholde nåværende arbeid må først og fremst ta kontakt med NAV som dermed vurderer hvilke behov og muligheter den enkelte har og søker om plass på arbeidsrettede tiltak dersom det er nødvendig.

Organisasjoner som hjelper folk ut i arbeid

I Norge er Fretex den største og eneste landsdekkende arbeids- og inkluderingsbedriften som tilbyr ulike arbeidsrettete tiltak. Her kan hvem som helst få tilrettelagt hjelp og bistand med sikte på å komme ut i arbeid uavhengig av hva slags bakgrunn eller behov man måtte ha. I samarbeid med jobbkonsulent blir det først avklart individuelle ressurser og mål, samt kartlegging av behov med tanke på nødvendig kompetanse og utdanning som vil styrke mulighetene på arbeidsmarkedet. Det tilbys opplæring for å oppnå både reell og formell kompetanse som trengs for å komme i arbeid. Fretex tilbyr også arbeidsutprøving som en del av tiltaket og har flere muligheter for hvordan dette kan gjennomføres. Dersom man har gått lenge uten arbeid eller av andre grunner trenger å teste egen arbeidsevne og kapasitet tilbys denne muligheten gjennom arbeidsforberedende trening. Man kan også jobbe innenfor Fretex sitt store mangfold av arbeidsoppgaver eller bli utplassert i andre bedrifter, helst hvor det er økt sannsynlighet for å kunne få lønnet arbeid etter prøvetiden.

Kirkens Bymisjon er også en bedrift som samarbeider tett med NAV og kommuner for å hjelpe folk som av ulike årsaker har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet eller å bli værende i nåværende arbeid. Kirkens Bymisjon tilbyr en rekke varierte arbeidsoppgaver og tiltak som kan tilrettelegges og tilpasses individuelt til hver enkelt deltaker avhengig av deres behov og utfordringer. Gjennom målrettet arbeidstrening ønsker de å bidra til at flere klarer å komme seg inn på arbeidsmarkedet og få en ordinær lønnet jobb. Arbeidstreningen kan blant annet innebære å gi økt kompetanse, forbedre språkkunnskaper og skape nettverk. Kirkens Bymisjon arbeider også aktivt innen politikk og jobber for å påvirke utviklingen av samfunnet i en positivt retning og skape et mer inkluderende og fleksibelt arbeidsliv. Gjennom samarbeid med ulike aktører, organisasjoner og enkeltmennesker bidrar de også med å etablere nye bedrifter og øker antall arbeidsplasser.